PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2022
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
29 6 2022